Μετεγγραφές 2015-2016
&
Αντιστοιχίες Τμημάτων
Τι αναμένεται να ισχύσει στις μετεγγραφές για τις πανελλήνιες του 2015 σύμφωνα με τη ρύθμιση όπως περιέχεται στην τελευταία έκδοση του πολυνομοσχεδίου . Οι μετεγγραφές θα πραγματοποιούνται με το σύστημα των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κοινωνικών και οικονομικών ενώ το πλαφόν στις μετεγγραφές από το 10% που όριζε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είχε αναφερθεί από τον υπουργό Παιδείας αυξάνεται κατά 5% και διαμορφώνεται στο 15%.  Με τη ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και υποψήφιοι λοιπών κατηγοριών κοινωνικών κριτηρίων δεν μπορούν να θεωρούν σίγουρη τη μετεγγραφή,  όπως με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται υπόψη τα μόρια της εισαγωγής.  Στα μοριοδοτούμενα κριτήρια είναι το εισόδημα ενώ όσοι έχουν και χαμηλό εισόδημα αλλά παράλληλα ανήκουν και σε κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων θα αθροίζουν στα μόρια του εισοδήματος τα μόρια της κατηγορίας. Για παράδειγμα οι πολύτεκνοι θα λαμβάνουν 2 μόρια.

Η μοριοδότηση παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πλαφόν Μετεγγραφών 15%
  0-3000 ευρώ κατά κεφαλήν 5 μόρια
  30001-6000 ευρώ κατά κεφαλήν 4 μόρια
  6001-8000 ευρώ κατά κεφαλήν 3 μόρια
  Ορφανός από 2 γονείς 2 μόρια
  Πολύτεκνος 2 μόρια
  Τρίτεκνος 1 μόριο
  Πολύδυμα τέκνα 1 μόριο
  Με αδερφό/ή που σπουδάζει αλλού 1 μόριο
  Ορφανός από 1 γονέα 1 μόριο
  Γονείς, τέκνα, αδέλφια αναπηρία 67% συγκεκριμένων παθήσεων 1 μόριο

Πότε δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή
Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή α. από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β. από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.

Πλαφόν 15%
Συγκεκριμένα αναφέρεται στο άρθρο 5 της παραγράφου 12 ότι ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Οι δικαιούχοι δηλώνουν αντίστοιχες σχολές έως 2 διαφορετικών ΑΕΙ
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι

Η μοριοδότηση
Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:
α.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων [Μόρια 5].
β.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001€ έως 6.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων [Μόρια 4].
γ.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των οκτώ χιλιάδων (6.001€ έως 8.000€) Ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων [Μόρια 3].
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.
δ. Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς [Μόρια 2]
ε. Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας [Μόρια 2].
στ. Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας [Μόριο 1].
ζ.

Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 3 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις [Μόριο 1].
Στην περίπτωση αυτή των δικαιούχων, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για την μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
η.

Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιουμένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από τις παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β 2 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται [Μόριο 1].
ι.

Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας [Μόριο 1].

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Ποιοι έχουν σίγουρη τη μετεγγραφή
Εξαιρούνται του πλαφόν του 15% και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούν ότι έχουν σίγουρη τη μετεγγραφή τους τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και οι φοιτητές που έχουν αναπηρία 67% και ανώ.
α.

Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α *120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και
β.

Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β 2 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα
Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.

  Αντίστοιχα τμήματα
1.

Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
2.

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση Ιστορίας).
3.

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4.

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
5.

Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
6. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8.

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. Θεολογίας του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11.

Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ και Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12.

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
13.

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
14.

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
15.

Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
16.

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
17. Νομικής του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
18.

Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
19.

Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
20.

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
21.

Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
22.

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
23.

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
24.

Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
25.

Χημείας του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
26.

Φυσικής του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
27.

Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και εισαγωγικές κατευθύνσεις Μαθηματικών των Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
28.

Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
29.

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ιονίου Πανεπιστημίου, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
30.

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
31.

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
32.

Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
33. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρ. Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
34. Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
35. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
36.

Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
37.

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
38.

Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
39. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
40.

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
41. Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
42.

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο) και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
43.

Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
44.

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του τμήματος) και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
45.

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
46. Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
47.

Ιατρικής του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
48. Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
49. Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
50. Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.
51. Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
52.

Βιολογίας του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
53.

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
54.

Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Μη αντίστοιχα τμήματα
  Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα:
1. Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
2. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
3. Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.
4. Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
5. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
6. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ.
7. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ.
8. Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
9. Κινηματογράφου του ΑΠΘ.
10. Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ.
11. Θεάτρου του ΑΠΘ.
12. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
13. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14. Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
15. Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
16. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
17. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
18. Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.
19. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
20. Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
21. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
22. Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
23. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
24. Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
25. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
26. Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
27. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ.
28. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ.
29. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
30.

Εισαγωγική κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
31. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
32. Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
33. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
34. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
35. Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
36. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
37. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
38. Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
39. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
40. Τεχνών Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
41. Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
42. Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
43. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
44. Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
45. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
46. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πηγή: Καλόγηρος Βασίλειος , news.gr , paideiaergasia.gr