Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρίας μας, και εσάς του πελάτη (στο εξής εσείς, πελάτης). Είμαστε Φροντιστηριο Μέσης Εκπαίδευσης, με έδρα τα Γιαννιτσά, κάτοχος της τοποθεσίας www.sygxrono.edu.gr, (στο εξής εμείς, το Σύγχρονο Φροντιστήριο, η εταιρία). Η χρήση της Υπηρεσίας δηλώνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν την 13/05/2018. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας το διαδικτυακά. Εάν δεν θέλετε να δεσμευτείτε από τους εν λόγω νέους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν συμφωνητικό με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρία (Σύγχρονο Φροντιστήριο). Η γενικότερη χρήση της Υπηρεσίας συνιστά αποδοχή του παρόντος.

Ο ιστότοπος ακολουθείται από πολιτική προσωπικών δεδομένων η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρούσα πολιτική όρων χρήσης και την οποία θα πρέπει να αποδεχτείτε, εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας.

Στον ιστότοπο μας δεν επιτρέπεται η δημιουργία διαδικτυακού λογαριασμού.

Οφείλετε να αποζημιώσετε την εταιρία για κάθε απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύψει σε αυτήν λόγω των όποιων αξιώσεων ή διαδικασιών που εγείρονται εναντίον της εταιρίας από δικές σας πράξεις ή παραλείψεις.

Η εταιρία δεν αποδέχεται και δια του παρόντος αποκλείει κάθε Ευθύνη για απώλεια ή ζημιά στην υλική περιουσία τη δική σας εκτός εκείνης που προκαλείται λόγω Παράβασης καθήκοντος της εταιρίας και δεν θα ευθύνεται για απώλεια εισοδήματος, ή οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία, και η εν λόγω Ευθύνη εξαιρείται είτε είναι προβλέψιμη, γνωστή, είναι δυνατό να προβλεφθεί ή άλλως.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένει στην ιδιοκτησία της εταιρίας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή από τρίτους, επιτρέπεται μόνο, κατόπιν σχετικής άδειας της εταιρίας, και με εμφανή την παραπομπή στην εταιρία.

Απαγορεύεται σε όλο τον ιστότοπο ρητά, οποιαδήποτε χρήση και αναπαραγωγή ύβρεων, προσβολών, σεξουαλικών περιεχομένων, πολιτικών περιεχομένων, που να καθιστούν τον ιστότοπο επικίνδυνο και προσβλητικό για νεαρά άτομα. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη σεβασμού προς τα λοιπά μέλη, καθώς επίσης και η κόσμια συμπεριφορά σε όλους τους τομείς του ιστότοπου.

Η εταιρία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της. Το παρόν Συμφωνητικό ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Γιαννιτσών.